YOKOHAMA BE

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een eenvoudig te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Het begrip “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Gegevensopslag op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verwerker”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens in dit privacybeleid te vinden zijn onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerker” genoemd)”.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens omdat u deze gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor die registratie. Deze gegevens bestaan hoofdzakelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u de website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor moet betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u te allen tijde de mogelijkheid deze toestemming in te trekken, hetgeen dan geldt voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen indien u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

2. Hosting

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en mededelingen, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) AVG). Indien de vereiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) (a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op ieder moment worden herroepen.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot die gegevens op te volgen.

We maken gebruik van de volgende host:

Key-Systems GmbH
Im Oberen Werk 1
66386 St. Ingbert
Duitsland

Gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst inzake gegevensverwerking (data processing agreement, DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en pagina’s nemen bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website bezoekt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website (hier de “verwerker” genoemd)”.

De verantwoordelijke gegevensverwerker op deze website is: Yokohama Europe GmbH Monschauerstr. 12 40549 Düsseldorf telefoon: +49 (0)211 52 94-11 E-mail: scm@yokohama.eu De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in dat laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9 (2)(a) AVG, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) AVG. Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking aanvullend gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan op ieder moment worden herroepen. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) AVG. Indien uw gegevens nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze bovendien op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Bechtle GmbH Systemhaus Solingen
Piepersberg 42
42653 Solingen

Tel: +49 (0)211 52 94-0
E-mail: Datenschutz@yokohama.de

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel van de gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment de toestemming herroepen die u ons reeds hebt gegeven. Dit laat onverlet de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht van bezwaar tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT EVENZEER VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) AVG). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de AVG, hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werk hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen staat los van andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ten dienste van de uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verwerker verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-encryptieprogramma. U kunt versleutelde verbindingen herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en wissen van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, evenals over het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming, aarzel dan niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, zullen wij doorgaans enige tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek nog loopt, hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt in plaats van verwijdering van deze gegevens te eisen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden gewist.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang als niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

4. Registreren van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat in de branche “cookies” worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade kunnen toebrengen aan uw apparaat. Zij worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent op uw apparaat opgeslagen (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallenis het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door derden worden aangeboden (bijv. cookies voor verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben uiteenlopende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijv. het winkelwagentje of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse zijn van gebruikerspatronen of het tonen van reclameboodschappen.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor het winkelwagentje) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in webbezoekers), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden herroepen. U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u daarvan afzonderlijk in kennis stellen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen. Serverlogbestanden. De provider van deze website en pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Die informatie omvat:

  • Het type en de versie van uw browser
  • De gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijdstip van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van diensten. Om dit te realiseren moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier verstrekt en alle contactinformatie daarin, door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie zonder uw toestemming niet delen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw instemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht; deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens herroept, of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgesloten). Dit laat onverlet de dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven zonder uw toestemming deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) indien deze is verkregen; deze toestemming kan op elk moment worden herroepen. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Serviceproviders van e-commerce en betalingsdiensten

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor de totstandbrenging, inhoudelijke opmaak en wijziging van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten of vereist is voor facturatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze processen is Art. 6(1)(b) AVG.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Dit laat onverlet de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor webwinkels, detailhandel en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, delen wij uw persoonsgegevens met het transportbedrijf dat met de levering wordt belast en met de betaaldienst die de afwikkeling van het betalingsverkeer regelt. Alleen die gegevens zullen worden gedeeld die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. De rechtsgrondslag voor deze uitwisseling is Art. 6 (1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen. Als u ons uw toestemming geeft volgens Art. 6 (1)(a) AVG, zullen wij uw e-mailadres delen met het transportbedrijf dat belast is met de levering, zodat dit bedrijf u via e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment te herroepen.

Controle van kredietwaardigheid

Wij kunnen een controle op kredietwaardigheid uitvoeren bij aankopen op rekening of op basis van andere betalingsvoorwaarden waarbij wij krediet moeten verlenen (classificeren). Daartoe geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een instantie voor kredietinformatie. Op basis van deze informatie wordt de waarschijnlijkheid van niet-betaling bepaald. Bij overmatige waarschijnlijkheid van niet-betaling kunnen wij de betreffende betalingstermijn weigeren.

De kredietwaardigheidscontrole wordt uitgevoerd op basis van de contractuele nakoming (art. 6(1)(b) AVG) en om wanbetaling af te wenden (gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6(1)(f) AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt controle op kredietwaardigheid uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG); deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.